Privacy

Privacy

Beveiliging

Op deze website en via Facebook is het mogelijk om een polis aan te vragen. Dit gedeelte van de website werkt met een beveiligde verbinding (SSL). De gegevens die u invult worden dus veilig verzonden en kunnen niet onderschept worden door een derde partij.

Ons privacybeleid

Persoonsgegevens worden door RISK Groep en Sluiteenverzekering.nl, verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en met de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Meer informatie over deze gedragscode vindt u in de consumentensamenvatting die hiervan is gemaakt. Deze kunt u vinden op www.verzekeraars.nl. Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van u teneinde u adequaat van informatie te kunnen voorzien, voor het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant, voor het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten, voor fraudebestrijding en om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen.

Correct omgaan met bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden (zogenaamde cookies) naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

Recht op inzage en correctie van uw gegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht ons een opgave te vragen van welke van uw gegevens door ons worden verwerkt. Wij kunnen u verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing of wijziging van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek verneemt u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. U kunt uw verzoek richten aan: Sluiteenverzekering.nl, Postbus 1006, 3430 BA Nieuwegein.

Nieuwe ontwikkelingen

Gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, kan de tekst van dit privacystatement door ons worden aangepast . Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.